Let's Connect

Apotheca By Anthia ~ Anthia Koullouros Naturopathic Clinic, Apothecary, Tea Store

1A Glenmore Road
Paddington NSW 2021 Australia
(above Mecca Cosmetica)

ABN: 87 635 264 596

(02) 9380 7863

hello@apothecabyanthia.com (general / business)          clinic@apothecabyanthia.com (clinic / patient)